THECHAMPIONSHIP

Organizácia

X – BIONIC® SPHERE a. s.
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
thechampionship@challenge-family.com

CHALLENGEFAMILY GmbH
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere, The Netherlands
thechampionship@challenge-family.com

ZÚČASTNIŤ SA MÔŽU

Športovci sa môžu zúčastniť iba vtedy, ak majú (neplatí pre TRY-ATHLON):

 1. a) licenciu národnej triatlonovej únie alebo
 2. b) doklad o zaplatení jednorazového poplatku za zahraničných účastníkov (bez slovenskej národnosti) podľa pravidiel STU (Slovenská triatlonová únia)

Jednorazový poplatok je vo výške 20,00 EUR a je možné ho zaplatiť online pri registrácii alebo pri prezentácii na mieste.

Všetci účastníci musia na registrácii podpísať „Release and Waiver of Liability and Indemnification Agreement“.

VEKOVÁ SKUPINA
TM/TŽ 18 – vek 18 až 24
TM/TŽ 25 – vek 25 až 29
TM/TŽ 30 – vek 30 až 34
TM/TŽ 35 – vek 35 až 39
TM/TŽ  40 – vek 40 až 44
TM/TŽ 45 – vek 45 až 49
TM/TŽ 50 – vek 50 až 54
TM/TŽ 55 – vek 55 až 59
TM/TŽ 60 – vek 60 až 64
TM/TŽ 65 – vek 65 až 69
TM/TŽ 70 – vek 70 až 74
TM/TŽ 75 – vek 75 až 79
TM/TŽ 80 – vek 80 až 84

TM = triatlonista muž / TŽ = triatlonista žena.

Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu.

KATEGÓRIE NA CHAMPIONSHIP
·         Preteky Profesionálov
·         Individuálne preteky
·         Štafety (mužské, ženské, zmiešané)
ÚČASTNÍCI V KATEGÓRII JEDNOTLIVCOV

V súlade s predpismi World Triathlon (ITU) musia účastníci dosiahnuť vek 18 rokov v roku súťaže.

ŠTAFETOVÉ TÍMY

Účastníci musia dosiahnuť vek 18 rokov v roku súťaže.

Každý štafetový tím pozostáva z plavca, cyklistu a bežca.

Zúčastniť sa budú môcť štafety všetkých žien, mužov a zmiešaných pretekov.

ČO JE ZAHRNUTÉ VO VSTUPNÝCH POPLATKOCH

Vstupný poplatok zahŕňa nasledujúce služby:

Plaveckú čapicu
Riadenie dopravy
Bezpečnostná služba
Lekárska služba (v prípade prevozu alebo ošetrenia v nemocnici môžu byť účtované dodatočné poplatky)
Rozhodcov
Jedlo a pitie počas
Jedlo a pitie po pretekoch
Medailu
Tričko pre FINISHERA
Masážna služba
FINISHER certifikát
Online zoznam výsledkov
Originálny batoh/mikina
Účasť na Pasta Party
DODATOČNÉ POPLATKY
 • 20 EUR- triatlonová licencia na jeden deň pre všetkých účastníkov bez licencie Slovenskej triatlonovej únie.

Pasta Party

 • pre všetkých účastníkov Stredne dlhé vzdialenosti (okrem Try-athlon, Sprint, Štandard) je v sobotu účasť na Pasta party zahrnutá v štartovnom.
 • pre sprevádzajúce osoby a ostatné kategorie sú k dispozícii lístky: 20,00 EUR/osoba pri online registrácii alebo v pri registrácii na mieste pretekov
REGISTRÁCIA

Registráciu je možné vykonať iba online prostredníctvom kvalifikačného linku zaslaného e -mailom každému kvalifikovanému atlétovi. Akékoľvek bankové prevody a poplatky za služby online registrácie sú na náklady účastníka.

Registrácia bude ukončená 10. mája 2024 o 11:00 (miestneho času), ak budú stále k dispozícii voľné sloty.

Registrácia na mieste nie je možná.

ĎALŠIE INFORMÁCIE K REGISTRÁCII

Registrácia bude akceptovaná až po prijatí platby do 14 dní.

Organizátor je oprávnený odmietnuť registráciu bez uvedenia konkrétnych dôvodov (takzvaná zmluvná voľnosť).

Ak existuje oprávnený dôvod (napríklad ak existuje podozrenie, že účastníci narúšajú preteky), organizátor si vyhradzuje právo následne zrušiť registráciu a vylúčiť účastníka z účasti.

Organizátor má navyše v prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel vždy právo diskvalifikovať účastníkov po konzultácii s rozhodcami (jury) pretekov. Ďalšie dôvody zrušenia registrácie sú uvedené v Dohode.

Výmena štartových slotov / čísel je u jednotlivých účastníkov zakázaná. V prípade akéhokoľvek porušenia bude pre oboch účastníkov doživotný zákaz účasti na THE CHAMPIONSHIP a všetkých ostatných CHALLENGE FAMILY podujatiach.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Športovci registrujúci sa na stredne dlhý triatlon, na štafetu alebo na individuálne preteky, si môžu počas registrácie zakúpiť možnosť vrátenia štartovného pri zrušení registrácie za doplatok 40 EUR.

Organizátor poskytuje náhradu štartovného iba v prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené nižšie.

 • Odstúpenie športovca:
  • do 31/1/2024: 100% refundácia zo štartovného
  • do 28/2/2024: 75% refundácia zo štartovného
  • po 1/3/2024 : 50% refundácia zo štartovného
  • od 12/5/2024 nie je možné vrátenie štartovného
 • Na odstúpenie nie je potrebné žiadne vysvetlenie ani lekárske potvrdenie.
 • Po zrušení nie je možné vašu platbu previesť na iného účastníka alebo preteky.
 • Prenos registrácie z jedného účastníka na druhého je možný len do 28.2.2024. Prenos svojej registrácie ste povinní urobiť na thechampion@challenge-family.com a zdôvodniť samotný prenos. Povolenie prenosu podlieha vyhodnoteniu zo strany organizátora
 • Vašu registráciu nie je možné za žiadnych okolností preniesť do nasledujúcich rokov.
PRAVIDLÁ

THE CHAMPIONSHIP potvrdzuje pravidlá a predpisy World Triathlon (ITU).

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules 

Výnimka::

 • Draftovacia zóna pri THE CHAMPIONSHIP a MIDDLE OPEN je 20 m dlhá (vzdialenosť predného kolesa vedúceho účastníka k prednému kolesu predbiehajúceho účastníka) a je široká 3 m.
 • Ak účastník vstúpi do draftovacej zóny , predbiehací manéver musí byť uskutočnený do 40 sekúnd.
 • Rodinní príslušníci môžu s účastníkom prekročiť cieľovú čiaru.
ČASOVÝ LIMIT

Časový limit

Plávanie: 1 hodina 00 minút
Plávanie + cyklistika: 5 hodín 00 minút
Plávanie + cyklistika + beh: 8 hodín 00 minút

FINANČNA ODMENA PRE PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV

Pre prvých desať profesionálnych športovkýň a športovcov sú zaručené tieto minimálne sumy cien:

Spolu: EUR 100,000.00 

Prize Money

Cena bude vyplatená po zverejnení (negatívnych) výsledkov dopingových testov. Ceny sú predmetom zdanenia, takže všetky sumy budú znížené o príslušnú daň.

Odmeny budú vyplatené iba prvým desiatim účastníkom, ktorí disponujú profesionálnou licenciou a vedia ju odovzdať pri prezentácii.

 • Trvalí rezidenti Slovenskej republiky podliehajú dani vo výške 19%, ak je vyhraná suma väčšia ako 350 €.
 • 19% – súťažiaci s trvalým pobytom v týchto krajinách (Rakúsko, Arménsko, Austrália, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čína, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kazachstan, Kórea, Kuvajt Litva, Lotyšsko, Líbya, Luxembursko, Malajzia, Macedónsko, Čierna Hora, Malta, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Holandsko, Nigéria , Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Singapur, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Srí Lanka, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Taiwan, Tunisko, Turecko, Turkmenistan, Spojené arabské emiráty (Spojené arabské emiráty), Spojené kráľovstvo, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vietnam)
 • 35% – súťažiaci s trvalým pobytom vo všetkých ostatných krajinách

Ceny budú vyplatené priamo v prospech bankových účtov. Je potrebné, aby profesionálni športovci vyplnili vstupný formulár a zmluvu o uvoľnení a vzdaní sa zodpovednosti a odškodnení (všeobecné podmienky pre účastníkov) s kontaktnými a bankovými informáciami, ktoré budú k dispozícii v kancelárii registrácie.

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚČASTNÍKOV ZA TECHNICKÚ BEZPEČNOSŤ ZARIADENÍ.

Každý účastník je zodpovedný za technickú bezpečnosť svojho vybavenia a je povinný zabezpečiť, aby vybavenie bolo v súlade s pravidlami.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Triatlon sa bude konať v stanovenom termíne bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.

Organizátor triatlonu si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá, predpisy, umiestnenie a načasovanie triatlonu.

Aby triatlon prebiehal hladko, budú súťažiaci od organizátora dostávať pravidelne informačné e-maily.

Organizátori si vyhradzujú právo implementovať núdzový plán v záujme bezpečnosti súťažiacich. Zároveň, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné dôsledky alebo dôsledky vyplývajúce z implementácie plánu. Ak zostane núdzový plán účinný, organizátor má právo zrušiť podujatie bez vrátenia registračných poplatkov účastníkom.

Akýkoľvek spor bude posúdený a vyriešený výborom rozhodcov.

Organizátor triatlonu poskytne výklad pravidiel v prípade sporných otázok a všetci súťažiaci sa počas celého triatlonu riadia a sú viazaní pokynmi organizátora.  

Je dôležité, aby všetci pretekári rozpoznali princíp FAIR PLAY počas triatlonu a neohrozovali svojim správaním seba alebo kohokoľvek iného, ​​kto sa ich zúčastňuje.

Organizačný výbor vrátane dobrovoľníkov bude monitorovať správanie pretekárov počas pretekov a ich porušenie bude mať za následok diskvalifikáciu.

Všetky protesty musia byť predložené komisii rozhodcov buď do dvoch hodín po diskvalifikácii z pretekov alebo najneskôr dve hodiny po skončení podujatia. Za podanie protestu je potrebné uhradiť poplatok 50 EUR, ktorý bude vrátený, ak je protest uznaný, ale v prípade neúspešnej výzvy si ho organizátor pretekov ponechá.

Pri použití verejných komunikácií počas pretekov sa účastníci budú riadiť pokynmi organizátora a pokynmi polície. Akékoľvek nedodržanie týchto pravidiel bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu súťažiaceho. Riaditeľ pretekov a rozhodcovia na trati majú právo diskvalifikovať akéhokoľvek pretekára s okamžitou platnosťou.

Počas celého triatlonu dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pretože niektoré časti trasy budú otvorené aj pre verejnosť. Aj keď je trasa pre dopravu uzavretá, nezabudnite v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc, prístup polície a organizátora k vozidlám.

Súťažiaci, ktorí spadnú z bicykla, sú povinní presunúť sa na kraj cesty, aby neohrozili ostatných jazdcov.

Záchranná služba a zdravotnícky personál organizátora majú kompetenciu vyhodnotiť stav akéhokoľvek pretekára a rozhodnúť o jeho schopnosti pokračovať v pretekoch. Ich rozhodnutie je konečné. Pokiaľ zdravotná služba nedovolí účastníkovi pokračovať, budú vyradení z pretekov.

Je zakázané používať akékoľvek lieky proti bolesti, lieky zvyšujúce výkon alebo dopingové metódy. Organizátor triatlonu má právo kedykoľvek testovať súťažiacich na prítomnosť zakázaných látok. Pozitívny test znamená okamžitú diskvalifikáciu.

Tieto triatlony sa riadia pravidlami Medzinárodnej triatlonovej únie a sú v súlade so schváleným popisom.

Akékoľvek rozhodnutie pretekára odstúpiť z triatlonu by malo byť oznámené traťovému koordinátorovi čo najskôr.

Počas triatlonu nebudú mať pretekári povolené používať mobilné telefóny, MP3 prehrávače ani iné typy týchto zariadení.

Súťažiaci nesmie súťažiť s odhaleným bruchom alebo bez trička.

Čísla pretekov musia zostať viditeľné počas celého triatlonu.

Každý súťažiaci súhlasí s tým, že bude nasledovať vopred určenú trasu a vo vlastnom záujme zotrvá na vyznačenej trase.

Všetci súťažiaci sú povinní zúčastniť sa alebo sledovať inštruktážne stretnutia, naštudovať si athlete guide a registrovať sa v stanovených intervaloch. Briefing pretekov je pre PRO športovcov povinný.

Účastníci sú povinní odovzdať svoje bicykle na miesto, ktoré im budú určené v stanovenom časovom limite.

Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie všetkých pravidiel.

V prípade vyššej moci alebo iných okolností, ktoré z objektívnych dôvodov neumožňujú organizáciu podujatia, alebo okolností, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a bezpečnosť športovcov, a v prípade, že športovec odmietne možnosť odložiť svoju registráciu na neskorší dátum (najneskôr do 1 roka), športovec má nárok iba na 70% vrátenie registračného poplatku.

Na odloženú registráciu sa nevzťahujú žiadne storno podmienky. Na odloženú registráciu sa nevzťahujú žiadne náhrady.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

STREDNE DLHÁ VZDIALENOSŤ

VEKOVÉ SKUPINY
TM / TŽ 18 vo veku od 18 do 24
TM / TŽ 25 vo veku 25 až 29
TM / TŽ 30 vek 30 až 34
TM / TŽ 35 vo veku 35 až 39
TM / TŽ 40 vek 40 až 44
TM / TŽ 45 vek 45 až 49
TM / TŽ 50 vo veku 50 až 54
TM / TŽ 55 vo veku 55 až 59
TM / TŽ 60 vek 60 až 64
TM / TŽ 65 vo veku 65 až 69
TM / TŽ 70 vo veku 70 až 74
TM / TŽ 75 vo veku 75 až 79
TM / TŽ 80 vek 80 až 84

TM = triatlonista / TŽ = triatlonistka.

Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu.

STREDNE DLHÁ VZDIALENOSŤ

Časový limit / prestávky

Plávanie: 1 hodina 00 minút
Plávanie + cyklistika: 5 hodín 00 minút
Plávanie + cyklistika + beh: 8 hodín 00 minút

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Športovci registrujúci sa na stredne dlhý triatlon, na štafetu alebo na individuálne preteky, si môžu počas registrácie zakúpiť možnosť vrátenia štartovného pri zrušení registrácie za doplatok 40 EUR.

Organizátor poskytuje náhradu štartovného iba v prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené nižšie.

 • Odstúpenie športovca:
  • do 31/1/2024: 100% refundácia zo štartovného
  • do 28/2/2024: 75% refundácia zo štartovného
  • po 1/3/2024 : 50% refundácia zo štartovného
  • od 12/5/2024 nie je možné vrátenie štartovného
 • Na odstúpenie nie je potrebné žiadne vysvetlenie ani lekárske potvrdenie.
 • Po zrušení nie je možné vašu platbu previesť na iného účastníka alebo preteky.
 • Prenos registrácie z jedného účastníka na druhého je možný len do 28.2.2024. Prenos svojej registrácie ste povinní urobiť na thechampion@challenge-family.com a zdôvodniť samotný prenos. Povolenie prenosu podlieha vyhodnoteniu zo strany organizátora
 • Vašu registráciu nie je možné za žiadnych okolností preniesť do nasledujúcich rokov.

OLYMPIJSKÁ VZDIALENOSŤ

VEKOVÉ SKUPINY
TM/TŽ 18 – 29 vek 18 až 29
TM/TŽ 30 – 39 vek 30 až 39
TM/TŽ 40 – 49 vek 40 až 49
TM/TŽ 50+ vek 50+
TM = triatlonista muž / TŽ = triatlonista žena
Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu.
Časový limit / prestávky

Časový limit / prestávky

Plávanie: 50 minút
Plávanie + cyklistika: 1 hodina 50 minút
Plávanie + cyklistika + beh: 3 hodiny 30 minút

DRAFTING

Draftovanie je na týchto pretekoch zakázané.

VZDIALENOSŤ ŠPRINT

VEKOVÉ SKUPINY
TM/TŽ 18 – 29 vek 18 až 29
TM/TŽ 30 – 39 vek 30 až 39
TM/TŽ 40 – 49 vek 40 až 49
TM/TŽ 50+ vek 50+
TM = triatlonista muž / TŽ = triatlonista žena
Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu.
Časový limit / prestávky

Časový limit / prestávky

Plávanie: 30 minút
Plávanie + cyklistika: 1 hodina 30 minút
Plávanie + cyklistika + beh: 2 hodiny 15 minút

DRAFTING

Draftovanie je na týchto pretekoch zakázané.

Try-athlon

INDIVIDUÁLNI ÚČASTNÍCI

V súlade s predpismi World Triathlo (ITU) musia účastníci dosiahnuť vek 13 rokov v roku súťaže. Účastníci mladší ako 18 rokov budú musieť pri registrácii poskytnúť Povolenie podpísané zákonným zástupcom, inak sa nebudú môcť súťaže zúčastniť.

Časový limit / prestávky

Time limit / Cut Off times

Plávanie: 15 minút
Plávanie + cyklistika: 55 minút
Plávanie + cyklistika + beh: 1 hodina 30 minút

DRAFTING

Drafting je na týchto pretekoch povolený. Časovkárske bicykle a aero riadidlá sú zakázané.